Regulamin Sklepu ebalia.pl

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego ebalia.pl dostępnego pod adresem www.ebalia.pl

2. Operatorem Sklepu Internetowego ebalia.pl jest Tadeusz Kaminski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TADEUSZ KAMINSKI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ART. RÓŻNYCH BRANŻ EKSPORT - IMPORT, ul. Gdańska 33d, 89-600 Chojnice, NIP: 5550001421, REGON: 002487934, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Ze sklepem można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej dostępnej pod adresem: kontakt@ebalia.pl oraz telefonu pod numerem 052 3975159

4. Operator Sklepu Internetowego ebalia.pl świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

§ 2. Definicje

1. Sprzedawca, Sklep – Operator Sklepu Internetowego ebalia.pl, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu.

2. Klient, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 672),

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową jak również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m. in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

8. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

§ 3. Rodzaje, warunki i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego ebalia.pl.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego ebalia.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji a także na świadczeniu usługi „Newsletter”.

3. Przedmiotem świadczenia są artykuły wyposażenia łazienki. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

4. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna, dobrowolna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

6. Zamówienia, w sposób określony w § 6., można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Klienta.

7. Klient , który dokonał rejestracji, może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.

8. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. W przypadku zamówień zagranicznych koszty transportu oraz czas realizacji jest każdorazowo, indywidualnie wyceniany przez firmę transportową i drogą mailową przekazywany klientowi. Dopiero po akceptacji przez klienta przedstawionych kosztów zamówienie zaczyna być realizowane.

9. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

§ 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

  a) przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

  b) włączoną obsługę Java Script,

  c) włączoną obsługę plików Cookies,

  d) aktywny adres e-mail.

2. Strona internetowa Sklepu korzysta z plików Cookies. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi, znajdują się w Polityce cookies.

3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 5. Sposób porozumiewania się z konsumentem

1. Siedziba Sprzedawcy mieści się w Chojnicach przy ul. Gdańskiej 33d, 89-600 Chojnice.

2. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, dostępnej pod adresem: kontakt@ebalia.pl oraz telefonu pod numerem 052 3975159 w godz. od 8:00 do 16:00 w dni robocze.

3. Wszelkie reklamacje można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@ebalia.pl – telefon: 052 3975159.

§ 6. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. Są to:

  a) imię i nazwisko,

  b) adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

  c) numer telefonu.

5. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 10.

7. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

8. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto a w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

9. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

10. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

  a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

  b) działalność a jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

  c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

  d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,

  e) Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

  f) Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

  g) podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

11. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 10 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

12. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta.

13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

14. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedawcy ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu jego zgody.

15. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

16. Termin wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę w przypadkach, o których mowa w ust. 8 i 10 wynosi 14 dni.

§ 7. Warunki sprzedaży

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego ebalia.pl.

2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego ebalia.pl są: Sprzedawca oraz Klient.

3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym. Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:

  a) podać adres e-mail oraz dane, o których mowa w § 6 ust. 4 oraz

  b) zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.

4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

6. Sklep prowadzi zarówno sprzedaż detaliczną, jak i hurtową.

7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem ust. 10-12. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-12.

8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienie składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach 8:00 – 16:00.

9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

  a) wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

  b) dodania ich do koszyka,

  c) wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

  d) zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,

  e) dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany,

  f) kliknięcia przycisku "Potwierdź zakup".

10. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

  a) zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,

  b) odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,

  c) propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.

11. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 10 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.

12. Kontroferta, o której mowa w ust. 10 pkt c jest wiążąca dla Sprzedawcy w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

13. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu ebalia.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

14. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku paragonu lub faktury VAT.

15. Sprzedawca stosuje rabaty cenowe stałe oraz okresowe – warunki uzyskania rabatu wyświetlone są każdorazowo w ofercie usługi. W przypadku stosowania rabatu Sprzedawca podaje obok informacji o obniżonej cenie informacji o najniższej cenie produktu, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli produkt jest w sprzedaży krócej niż 30 dni Sprzedawca podaje informację o najniższej cenie jaka obowiązywała od momentu, gdy produkt trafił do sprzedaży.

16. Sprzedawca wyświetla recenzje o sklepie. Recenzje o sklepie weryfikowane są w ramach współpracy z Ceneo.pl na warunkach przewidzianych przez te serwisy. Sprzedawca nie ma wpływu na treść recenzji, nie edytuje ich ani nie usuwa.

17. Sprzedawca nie stosuje automatycznego profilowania klientów i nie zmienia cen oferowanych produktów automatycznie na podstawie danych klienta. Sprzedawca może stosować odmienne ceny dla klientów hurtowych po rejestracji oraz weryfikacji takiego klienta.

§ 8. Sposób i termin spełnienia świadczenia oraz koszt dostawy

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.

2. Przy każdym towarze podawany jest przewidywany czas realizacji zamówienia, który w zależności od dostępności danych towarów w magazynie wynosi od który wynosi od 3 dni roboczych do 21 dni roboczych. Termin realizacji całego zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Termin realizacji należy liczyć od dnia uznania środków na rachunku bankowym Sprzedającego, a w przypadku wyboru zapłaty przy odbiorze, od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3. Zakupione towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres, do tzw "pierwszych drzwi". Dostawca nie ma obowiązku wnoszenia zakupionego towaru w przypadku budynku piętrowego i wielolokalowego.

4. O koszcie transportu Klient informowany jest przy składaniu zamówienia.

5. Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę spedycyjną jest naruszona Klient powinien rozpakować ją w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkodowy. Protokół szkodowy będzie stanowił ułatwienie w dochodzeniu ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.

6. Sklep ebalia.pl wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT Klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia.

7. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności osoby dostarczającej towar, czy jest on zgodny z zamówieniem oraz sporządzić stosowny protokół w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych.

8. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

§ 9. Sposób i termin zapłaty

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

  a) przelewem na rachunek bankowy,

  b) gotówką przy odbiorze z magazynu Sprzedawcy w Chojnicach przy ul. Gdańskiej 33 d, 89-600 Chojnice,

  c) przy odbiorze, czyli za pobraniem towaru od doręczyciela.

2. W przypadku płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a, termin zapłaty wnosi 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku płatności przy odbiorze towaru od doręczyciela zapłata powinna nastąpić w dniu dostarczenia towaru.

3. Dane do przelewu - nr konta: PKO BP O/CHOJNICE 75 1020 1491 0000 4002 0033 7881

4. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu Klient powinien podać numer zamówienia.

5. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

6. W sprawie płatności Klient może się kontaktować ze Sprzedawcą pod adresem: kontakt@ebalia.pl oraz telefonu pod numerem 052 3975159, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

§ 10. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

  a) wiadomością e-mail, na adres kontakt@ebalia.pl

  b) w formie pisemnej, na adres: Chojnice, ul. Gdańskia 33 d, 89-600 Chojnice.

3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części

§ 11. Prawa i obowiązki stron

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy ebalia.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

5. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

§ 12. Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności firmom kurierskim w celu dostarczenia towaru czy operatorom systemów płatności.

3a. O ile Klient wyrazi na to zgodę, adres e-mail podany przy subskrypcji newslettera będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów ebalia.pl. Zgoda na subskrypcję może być cofnięta w każdym czasie, zgodnie z ust. 8.

3b. W ramach realizacji umowy z Klientem Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient może dobrowolnie wypełnić ankietę.

4. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

5. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu Internetowego ebalia.pl, o którym mowa w § 1. ust. 1 Regulaminu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

6. Sprzedawca nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klientów lub informacji o Klientach udostępnianych innym Klientom. Sprzedawca zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

7. Sprzedawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Sprzedawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

9. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres kontakt@ebalia.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.

10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

11. Wraz z usunięciem Konta Klienta Sprzedawca usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

§ 13. Reklamacje

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru lub usługi zgodnego z umową.

2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania niezgodności towaru lub usługi z umową Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w przepisach ustawy Prawa Konsumenta – art. 43a i nast. (dla Konsumentów) oraz art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego dla przedsiębiorców.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

 a) imię i nazwisko,

 b) numer zamówienia,

 c) opis niezgodności towaru z umową,

 d) datę zakupu,

 e) protokół szkody,

 f) zdjęcia uszkodzenia towaru.

4. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.

5. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

6. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: kontakt@ebalia.pl bądź telefonicznie pod numerem 052 3975159, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

7. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.

8. Przedsiębiorcy, w tym na prawach konsumenta są wyłączeni z reklamacji z tytułu rękojmi.

§ 14. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony mogą podjąć próbę rozstrzygnięcia go w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

5. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 18.04.2015.

§ 15. Polityka prywatności

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Tadeusz Kaminski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tadeusz Kaminski Handel Hurtowy i Detaliczny Art. Różnych Branż Eksport - Import, ul. Gdańska 33d, 89-600 Chojnice, NIP: 5550001421, REGON: 002487934
 2. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży a także realizacji obowiązków posprzedażowych. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda lub niezbędność danych dla wykonania umowy na rzecz Klienta.
 3. Dane mogą być udostępniane:
  • Białuty 33B, Białuty, Massi sp. z o.o.
  • Ceramiczna 19 , PIŁA, Sanpol sp. z o.o. Poznań
  • Szczecińska 16, Mińsk Mazowiecki, Scansani sp. z o.o.
  • Składowa 12, Białystok, BR Konsorcjum sp. z o.o.
  • Solidarności 36, Kielce, Cersanit S.A
  • Młodzieżowa 28C, Płońsk, Durasan S.A.
  • Emilii Plater 6, Pruszcz Gdański, P.U.H. Anmar s.c.
  • Żeromskiego 32, Sztumskie Pole, Maximus Trading sp. z o.o.
  • Wolności 150, Jelenia Góra, FHU Metalowiec Paweł Obrzyński
  • Kaliska 23/10, Warszawa, Skiendi sp. z o.o.
  • Aleksandra Ostrowskiego 7, Wrocław, Ideal Standard Polska Sp. z o.o.
  • gen. Henryka Dąbrowskiego 11, Biłgoraj, Lech sp. j. L. P. Sykuła
  • Katowicka 80, Bielsko-Biała, AWD Interior Spółka Jawna
  • Bełdan 4, Warszawa, Coram Poland sp. z o.o
  • Objazdowa 5, Straszyn, DG sp. z o.o.
  • Kolejowa 360, Łomianki, Duschy sp. z o.o.
  • Surzyckiego 41, Kraków, Gamabik Malec Chorobik Gawęda sp. j.
  • Zielińska 1, Gruszczyn, Ikar Grzegorz Gębka
  • Łopatki Cegielnia 15 A, Łask, Laminadar Dariusz Nykiel
  • Podleśna 20B, Wojciechowice, Ireko Robert Ciopciński
  • Chrobrego 30, Toruń, P.H.U. Metal-Hurt Sp. j.
  • Kielecka 90, Radom, New Trendy sp. z o.o.
  • Zimowa 6, Szczecin, Novoterm sp. z o.o.
  • Kleszczowa 18, Warszawa, Omnires sp. z o.o.
  • Babina 19, Kalisz, Optimal K. Figiel sp. j.
  • Kościelna 21, Besko, Besco sp. z o.o.
  • Rabowicka 59, Jasin, Swarzędz, Radaway sp. z o.o.
  • Motylewska 24, Piła, Corsan Piotr Trzaskalski
  • Przędzalniana 60, Białystok, Przedsiębiorstwo Handlowe Podlasiak
  • Przemysłowa 2 , Międzychód, PPHU Schedpol sp. z .o.o.
  • Przemysłowa 3, Pruszcz Gdański, Sunerzha sp. z o.o.
  • Traktorowa 192, Łódź, Tres Polska sp. z o.o.
  • Kościuszki 3, Łódź, Deante Antczak sp. j.
  • Żeromskiego 32, Sztumskie Pole, Elita sp. z o.o.
  • Nad Drwiną 10/B3, Kraków , Excellent S.A.
  • Szczęśliwa 25, Gdańsk, Femax Krzysztof Dolny s.k.a.
  • Poczta Polska S.A.
  • Równoległa 4A, Warszawa, Rohlig Suus Logistics S.A.
  • Hellmann Worldwide Logistics Polska sp. z o.o.
  • Okrężna 6, Chojnice, TAX s.c.
  • Ceneo.pl Sp. z o.o.
  w celu prawidłowej realizacji umowy oraz dalszych usług związanych z realizacją zamówienia.
 4. Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a w celach fiskalnych, wynikających z przepisów podatkowych, do 5 lat.
 5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.
 6. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych. (w szczególności historii transakcji).
 8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (fakturowanie) lub warunkiem zawarcia umowy. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy a także realizacja obowiązków fiskalnych.

Wiadomość została wysłana.

Wiadomość została wysłana.

Serwis używa ciasteczek (pliki cookies) umożliwiających właściwe jego działanie. Dowiedz się więcej

akceptuję