Promocja! Brodzik prostokątny 90x120 Competia Schedpol (3.0167)

Brodzik prostokątny 90x120 Competia Schedpol (3.0167)

3.0167

Nowy

Schedpol
 • wymiar: 900x1200x140mm
 • typ: prostokątny

Więcej szczegółów

dostępny do 10 dni
1 217 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 949 zł)

-22%

949 zł

z VAT
Koszt wysyłki: GRATIS

 • wymiar: 900x1200x140mm
 • typ: prostokątny
 • średnica odpływu: Ø 90mm
 • głębokość 3cm
 • panel pociągnięty do podłogi
 • system stabilsound
 • 10 lat gwarancji
Zdjęcia mają charakter poglądowy
Typ brodzikaprostokątny
Dłuższy bok.120
Krótszy bok.90
Wysokość brodzika14
Materiał brodzikaakryl
Kolor brodzikabiały

Gratulujemy dokonanego wyboru! Produkt wykonany jest z wysokiej jakości materiałów, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii wytwarzania - opartych na wieloletnim doświadczeniu. Produkt posiada certyfikaty potwierdzające jakość i zgodność z normami polskimi oraz europejskimi.


Deklaracja gwarancji jakości. Gwarantem jest Firma Schedpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 2, 64-400 w Międzychodzie (Polska). Gwarant zapewnia na warunkach opisanych poniżej, że produkty zostały skonstruowane i wyprodukowane bez żadnych wad oraz, że przy prawidłowym użytkowaniu zgodnym z załączonymi instrukcjami będą funkcjonowały niezawodnie!


1. Zakres zastosowania. Poniższe warunki gwarancji dotyczą wszystkich produktów za wyjątkiem narzędzi budowlanych i styropianu do budownictwa, do których dołączana jest osobna karta gwarancyjna. Warunki Gwarancji obowiązują dla wyrobów zakupionych i zamontowanych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja nie narusza uprawnień, jakie przysługują kupującemu wobec sprzedawcy Produktów wynikających z przepisów prawa, nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Niniejsza gwarancja stanowi ze strony Gwaranta dodatkowe świadczenie - dla wszystkich Klientów, którzy nabyli Produkty. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z przepisów prawa o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Zakres gwarancji podano w opisie poniżej.


2. Okresy gwarancyjne. Okres gwarancyjny liczony od daty zakupu dla wszystkich wyrobów wynosi 24 miesiące. Ponadto na wyroby wytwarzane w poszczególnych technologiach Gwarant udziela dodatkowej ochrony gwarancyjnej:


2.1 Brodziki i wanny akrylowe w technologii Stabilsound Plus ® - 5 lat na zachowanie i stałość barwy płyty akrylowej - 15 lat na wytrzymałość wyrobu na nacisk zgodny z normą PN-EN 14527+A1:2012


2.2 Brodziki i wanny akrylowe w technologii Stabilsound ® - 5 lat na zachowanie i stałość barwy płyty akrylowej - 10 lat na wytrzymałość wyrobu na nacisk zgodny z normą PN-EN 14527+A1:2012


2.3 Brodziki i wanny akrylowe w technologii Standard - żywicowane - 5 lat na zachowanie i stałość barwy płyty akrylowej


2.4 Nośniki Stabilsound ® do wanien i brodzików - 31 lat na trwałość (Gwarant zapewnia, że materiał Stabilsound ® EPS nie zanika w czasie, podczas eksploatacji do 80 st. C oraz bez narażania na działanie promieniowania UV)


2.5 Obudowy uniwersalne Standard do wanien i brodzików - 5 lat na trwałość (Gwarant zapewnia, że materiał Stabilsound ® EPS nie zanika w czasie, podczas eksploatacji do 80 st. C oraz bez narażania na działanie promieniowania UV)


2.6 Odpływy liniowe Standard (”na nogach”) - 5 lat na wytrzymałość wyrobu na nacisk


2.7 Brodziki podpłytkowe Stabilsound ® (inaczej: Odpływ liniowy na uszczelnionej płycie spadkowej) - 10 lat na wytrzymałość wyrobu na nacisk


Każdy wyrób przed montażem powinien zostać sprawdzony, w przypadku jakichkolwiek wad nie powinien być montowany gdyż po zamontowaniu gwarancją objęte będą tylko wady produkcyjne i materiałowe.


3. Ograniczenia gwarancji: Aby zachować prawo gwarancyjne oraz estetyczny wygląd wyrobu - jego montaż powinien się odbywać zgodnie z instrukcją montażu, zaś późniejsze użytkowanie przy starannym przestrzeganiu zasad eksploatacji, konserwacji i pielęgnacji (pkt. 4; 4.1 i 4.2).


W każdym przypadku gwarancji udzielonej przez Schedpol nie podlegają: - Wady wynikłe na skutek montażu niezgodnego z instrukcją montażu oraz nie przestrzegania zasad eksploatacji, konserwacji i pielęgnacji produktu. - Zniszczenia bądź uszkodzenia produktu podczas transportu. - Uszkodzenia produktu wynikłe w skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie. - Użytkowanie produktów w warunkach i w celu, w jakich tego rodzaju towar zwykle nie jest używany. - Uszkodzenia wynikłe na skutek osadzania się kamienia z wody, niewłaściwej pielęgnacji produktów (np. wykorzystania ziarnistych lub żrących środków czyszczących). - Uszkodzenia wynikające z zanieczyszczenia wody lub przewodów sieci wodociągowej. - Uszkodzenia wynikłe na skutek użycia środków żrących (np. do udrażniania rur i syfonów). - Wady wynikłe wskutek zastosowania nieoryginalnych części. - Wszelkie uszkodzenia mechaniczne np. uderzenia, obicia, zarysowania. - Części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania produktu (np. maskownica odpływu, kratki ściekowe, dołączane w zestawie, itp.). - Wyroby zakupione z wystawy ekspozycyjnej. - Zgłoszenia reklamacyjne nie zawierające wypełnionej Karty gwarancyjnej (data zakupu, nazwa towaru, pieczęć sprzedawcy (punktu sprzedaży, w którym Klient dokonał zakupu), podpis Instalatora), oraz bez załączonego dowodu zakupu (faktura, rachunek, paragon). - Gwarancja nie obowiązuje w przypadku zmiany danych w karcie gwarancyjnej. 4. Zalecenia dotyczące właściwego montażu, eksploatacji, konserwacji i pielęgnacji Produktu. Szczegółowe zasady montażu zawierają instrukcje dołączane do wyrobu. Zalecenia dotyczące konserwacji i pielęgnacji wyrobów przedstawiono poniżej. Nieprzestrzeganie instrukcji montażu oraz zaleceń dot. właściwej konserwacji/pielęgnacji i eksploatacji spowoduje nie uznanie roszczeń gwarancyjnych w tym zakresie.


4.1 Brodziki i wanny akrylowe (Stabilsound Plus ®, Stabilsound ® i Standard-żywicowane) oraz odpływy liniowe Standard i Brodziki podpłytkowe Stabilsound® (inaczej: Odpływy liniowe na uszczelnionej płycie spadkowej): - podczas montażu i prac wykończeniowych należy zabezpieczyć całą powierzchnię akrylową przed ewentualnym zabrudzeniem lub uszkodzeniem, - jeśli podczas prac montażowych używany jest palnik nie wolno kierować jego płomienia w pobliże Produktu - należy unikać kontaktu akrylu z wszelkiego rodzaju lakierami, zmywaczami do paznokci, rozpuszczalnikami, zapalonymi papierosami itp. - nie należy umieszczać silnych źródeł ciepła lub światła blisko akrylu, - do mycia nie używać żadnych środków ani myjek o własnościach ściernych. Należy unikać szorowania. Zalecamy użycie miękkiej ściereczki lub gąbki. - powierzchnię akrylową należy czyścić przy użyciu preparatów przeznaczonych do akrylu i tworzyw sztucznych (do zastosowań sanitarnych). W razie utrudnionej dostępności tych środków zalecamy użycie wody z mydłem lub zwykłego płynu do mycia naczyń. Osady wapnia zetrzeć roztworem wody z octem winnym. Dopuszcza się użycie łagodnych środków chemicznych, nie zawierających silnych kwasów (jak np. kwas solny lub octowy), zasad, rozpuszczalników i związków chloru (środków zawierających roztwór do bielenia chlorem). Nie stosować żeli i mleczek! - aby zapobiec osadzaniu się kamienia, napełnianie brodzika lub wanny rozpoczynać od zimnej lub letniej wody. - po zakończeniu natrysku należy spłukać powierzchnię brodzika/wanny a następnie wytrzeć je wilgotną ściereczką. Wyroby sanitarne należy w przypadku ich codziennej eksploatacji przynajmniej raz w tygodniu poddać okazyjnemu, gruntownemu czyszczeniu, przy zachowaniu zaleceń pielęgnacji opisanych powyżej.


4.2 Wyroby Stabilsound ® EPS (Nośniki Stabilsound ®, obudowy uniwersalne, nośniki zintegrowane z brodzikami Stabilsound ®, kabiny, ławki, leżaki, produkty na wymiar, itp.) - materiał Stabilsound ® EPS nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych (np. benzen, toluen, aceton - należy więc bezwzględnie chronić wyroby Stabilsound ® EPS przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi oraz benzyną, itp. - odkształcenie materiału Stabilsound ® EPS może nastąpić pod wpływem długo trwającej temperatury od około 80°C.


Folia znajdująca się na Produkcie jest folią ochronną, zabezpieczającą powierzchnię akrylową podczas produkcji i dystrybucji wanny/brodzika.


Folia ta chroni przed wszelkimi skutkami uszkodzenia mechanicznego (uderzenia, zarysowania) i musi być usunięta przed montażem.*Wanna/brodzik musi zostać napełniony wodą i opróżniony przed wmurowaniem/ montażem. Tylko w ten sposób można stwierdzić prawidłowy spływ wody.


Przed montażem wyrobu akrylowego tj. brodzika/wanny należy wziąć pod uwagę następujące punkty:


*Tylko przy usunięciu folii przed montażem mogą być rozpatrywane uzasadnione reklamacje dotyczące uszkodzeń brodzika/wanny.


5. Złożenie reklamacji - podstawę do złożenia reklamacji na wyroby wadliwe stanowi dla Klienta podpisana i wypełniona karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu (paragon, rachunek, faktura), - roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w miejscu zakupu (a nie bezpośrednio u Gwaranta), - Gwarant ma obowiązek ustosunkowania się do żądania Klienta i poinformowania go o tym fakcie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji do producenta. - Gwarant może się uchylić od dotrzymania terminowej usługi gwarancyjnej, jeśli zaistnieją zakłócenia w działalności Firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami, a w szczególności niepokojami społecznymi, klęskami żywiołowymi, ograniczeniami importowymi lub brakiem możliwości skontaktowania się z Klientem, inne - siła wyższa. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności skorzystania z Produktu będącego w naprawie. 6. Rozpatrzenie prawidłowo zgłoszonej reklamacji - W przypadku uzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zobowiązuje się do wymiany towaru na wolny od wad. Usunięcie wszelkiego rodzaju zabudów lub barier uniemożliwiających wykonanie czynności naprawczych przez Przedstawiciela Firmy (lub Pracownika Autoryzowanego Serwisu) jak również demontaż wadliwego wyrobu jest obowiązkiem użytkownika i na użytkowniku ciążą ewentualne koszty z tym związane. Producent w żadnym przypadku nie ponosi kosztów związanych z uszkodzeniami elementów utrudniającymi dostęp do wyrobu (np. glazury), jak również kosztów ponownego montażu wymienionego/naprawionego wyrobu. - Klientowi przysługuje prawo wymiany Produktu na nowy, wolny od wad lub zwrot gotówki w przypadku: a) stwierdzenia wady fabrycznej Produktu niemożliwej do usunięcia, b) nie usunięcia usterki, pomimo dokonania trzech napraw w okresie gwarancji. - Wybór drogi rozpatrzenia reklamacji w tym wypadku (wymiana lub zwrot gotówki) należy do Gwaranta. W przypadku gdy Gwarant nie dysponuje produktem identycznym z zakupionym przez Klienta podlegającym zasadnej reklamacji, Klientowi przysługuje prawo zwrotu gotówki lub wymiany wadliwego Produktu na Produkt podobny z aktualnej oferty Gwaranta, zbliżony stylistycznie i odpowiadający pod względem funkcjonalności i ceny reklamowanemu wyrobowi. Zwrot gotówki jest możliwy jedynie za pośrednictwem punktu, w którym dokonano zakupu Produktu. Okres gwarancyjny zostanie wydłużony o czas upływający między dniem zgłoszenia a dniem wykonania naprawy Produktu. W przypadku wymiany towaru na nowy, okres gwarancyjny rozpoczyna się od dnia wydania nowego Produktu. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności eksploatacyjnych przewidzianych w trakcie eksploatacji takich jak: bieżąca konserwacja (np. czyszczenie powierzchni, czyszczenie syfonu, bieżące serwisowanie uszczelnień pomiędzy Produktem a powierzchnią łazienki), do wykonania, których zobowiązany jest Klient we własnym zakresie i na własny koszt.

ZADZWOŃ DO NAS
Infolinia: 515-465-568

Aktualne promocje

Promocje dostępne po dodaniu produktów do koszyka:

 •   Darmowa wysyłka Rabalux od 300zł
 • -10% Dodatkowe 10% rabatu na Rea
 • -10% Dodatkowe 10% rabatu na Sollux
 • -5% Dodatkowe 5% rabatu na Kohlman
 • -5% Dodatkowy rabat 5% na produkty Oristo

Serwis używa ciasteczek (pliki cookies) umożliwiających właściwe jego działanie. Dowiedz się więcej

akceptuję